نظرسنجی

1. آیا از زمان شروع جلسه رضایت داشتید؟

2. آیا از زمان پایان جلسه رضایت داشتید؟

3. آیا از مطالب ارائه شده در خوزه فناوری اطلاعات زضایت داشتید؟

4. آیا مطالب بیان شده جهت پیشبرد اهداف مدرسه مفید بوده است؟

5. آیا مطالب مطرح شده توسط ریاست محترم مؤسسه راهشگای اهداف مدرسه بود؟