موسسه فرهنگی سپهر معرفت، با تکیه بر توانمندی های مشاوران و برنامه ریزان و متولیان امر تعلیم و تربیت، منشور آموزشی و تربیتی سپهر را با در نظر گرفتن تمامی موارد اسلامی، اخلاقی، آموزشی در جهت پیشرفت همه جانبه ی دانش آموزان ترسیم کرده و در مدارس سپهر به کار بسته اند.
این منشور در راس برنامه ریزی ها و اهداف مدارس سپهر قرار داشته و تمامی کارکنان و دبیران مجموعه مدارس به آن اهتمام می ورزند.
 
 
. اهتمام ويژه به رشد و تقويت باورهای ديني و پرورش شخصيت و منش اخلاقي
. تقويت مستمر اعتماد به نفس، کفايت اجتماعي و خودمديريتي
. فراهم کردن زمينه های مطلوب براي تقويت انگيزش و استعدادهای خلاقانه
. تلاش مستمر برای افزايش سطح پيشرفت تحصيلي
. مشارکت فعالانه، هدفمند و اثربخش اولياء در فرآيندهای آموزشي و تربيتي مدرسه

. تلاش ويژه برای تقويت نشاط، شادابي و افزايش سلامت جسمي، رواني و اجتماعي
. به روزساختن مستمر فرآيند يادگيري  و مشارکت دانش آموزان در آن
. تقويت مهارت های سالم زيستن و آموزش آداب و مسئوليت های اجتماعي
. شناسايي و پرورش استعدادهای چندگانه ی دانش آموزان
. تقويت دل بستگي و هويت ملي و نيز اهتمام ويژه به تقويت زبان و ادبيات فارسي
. تلاش هدفمند و اثرگذار برای آموزش زبان خارجي
. افزايش ظرفيت انديشه ورزی و ژرف بيني و مسأله گشايي

. تقويت انس با مفاهيم قرآن به منظور بهره مندی از الگو و ظرفيت انسان ساز کلام الهي
. تقويت زمينه ی فعاليت گروهي، روحيه ی جمعي و مشارکت دانش آموزان در اداره ی مدرسه
. پرورش رفتارهای نوع دوستانه، خوش خلقي و مهرباني